ඔබේ ප්‍රාග්ධනය අවදානමට ලක්විය හැකිය

ඔබේ ප්‍රාග්ධනය අවදානමක පවතී. මෙම වෙබ් අඩවිය EEA රටවල නරඹන්නන් සඳහා අදහස් නොකෙරේ. ද්විමය විකල්පයන් සිල්ලර EEA වෙළඳුන්ට ප්‍රවර්ධනය කිරීම හෝ විකුණනු නොලැබේ.

මෙම වෙබ් අඩවිය EEA රටවල නරඹන්නන් සඳහා අදහස් නොකෙරේ. ද්විමය විකල්පයන් සිල්ලර EEA වෙළඳුන්ට ප්‍රවර්ධනය කිරීම හෝ විකුණනු නොලැබේ.

24/7 සහාය

$ අවම ගනුදෙනුවක්

$ අවම තැන්පතු 10 ක්

නොමිලේ ආදර්ශන ගිණුම

බහු ප්‍රස්ථාර වේදිකාව IQ විකල්ප තැරැව්කරු ටැබ්ලට් ජංගම පරිගණකය

අවදානම් අවවාදය: ඔබේ ප්‍රාග්ධනය අවදානම් විය හැක

තැන්පතු ක්‍රම

IQOption broker has a very useful news and education section. Sign up and login to traderoom to check it.

💳 Debit and credit cards       🏪  24/7 support     📱 Cross-platform app     🪙 1-click buy crypto CFD    🏦 Free Demo

අවදානම් අවවාදය: ඔබේ ප්‍රාග්ධනය අවදානම් විය හැක

IQ Option BROKER TRADING MAGAZINE – for IQ Option කොටස් වෙළඳුන්.

මේ වනාහි IQ Option ඉඟි සහ ප්‍රවෘත්ති සහිත වෙළඳ ද්වාරය.

IQ Option තැරැව්කාර වෙළඳාම - ලියාපදිංචි වන්න | IQ ප්‍රවෘත්ති සඟරාව - FAQ, වීඩියෝ, වෙළඳ මෙවලම් සහ අනුබද්ධ ඉඟි
Iqoption.com වෙළඳුන් සහ අනුබද්ධ සමාගම් සඳහා වෙළඳ ඉඟි සහ ප්‍රවෘත්ති | පුරන්න

මාර්ගගත වෙළඳ වේදිකාව - සමාලෝචනය IQ Option

The platform itself has also undergone plenty of changes since 2014, and IQoption is always working hard to improve its performance and ensure it is fast, accurate and easy to use. IQ Option platform has many benefits and learning resources.

Cryptocurrencies, Forex and Options (ද්විමය විකල්ප සහ ඩිජිටල් විකල්ප) තොග, සේ.නි.භා.අ., වෙළඳ භාණ්ඩ පිළිබඳ CFD

IQOption was founded in 2014. Great professional service, unique experience made them on of the most popular brokers. They quickly became one of the world’s fastest-growing online trading platforms. To date, IQOption has amassed millions of traders, with more signing up every day! IQOption has recently expanded its offerings, and its clients can now trade CFDs on stocks and ETFs, Forex trading and access the other exclusive IQOption products. In addition to the improvements to the platform, IQoption has introduced a range of great new products because IQoption is committed to providing all traders with the ultimate online trading experience. IQoption clients can get involved with online CFDs on currency pairs, CFDs on stocks, CFDs on commodities, CFDs on cryptocurrencies like Bitcoin, Litecoin (and many more) , CFDs on ETFs and Options.

බලන් ඉන්න එපා. දැන් ලියාපදිංචි වී IQ විකල්ප ගිණුම විවෘත කරන්න. ඔබට විවෘත කළ හැකිය a නොමිලේ ආදර්ශන ගිණුම. It’s highly recommended to try a practice account first. You can login to IQ Option demo account for free.

IQ Option overview – trading platform since 2013

  • Founded: 2013
  • අවම තැන්පතුව: $ 10
  • අවම වෙළඳාම: $ 1
  • ආදර්ශන ගිණුම: ඔව්, නොමිලේ පුරනය වන්න
  • ජංගම යෙදුම: ඇන්ඩ්‍රොයිඩ්, iOS
  • වෙළඳ වේදිකාව: වෙබ් බ්‍රව්සරය, ස්වාධීන යෙදුම
  • උපකාරක භාෂා: ඉංග්‍රීසි, රුසියානු, තුර්කි, ජර්මානු, ස්පා Spanish ් ,, පෘතුගීසි, චීන, ස්වීඩන්, කොරියානු, ප්‍රංශ, ඉතාලි, අරාබි, ඉන්දුනීසියානු
  • Withdrawal: 1-3 working days

බලන් ඉන්න එපා. දැන් ලියාපදිංචි වී ගිණුමක් විවෘත කරන්න. ඔයාට පුළුවන් login to IQ Option here.


IQ Option Login: Everything You Need to Know to Get Started

Introduction

IQ Option is a popular online trading platform that offers a variety of financial instruments, including stocks, cryptocurrencies, and forex. In this blog post, we will guide you through the process of creating an IQ Option account, logging in, and navigating the trading panel to help you get started with your trading journey. Whether you are a beginner or an experienced trader, this guide will provide you with all the necessary information to start trading on IQ Option.

What is IQ Option?

IQ Option is an online trading platform that was founded in 2013 by IQ Option Europe Ltd. The platform allows traders to invest in a wide range of financial instruments, including stocks, commodities, cryptocurrencies, and forex. With over 48 million registered users worldwide, IQ Option has become one of the most popular online trading platforms in the world.

Why Use IQ Option?

There are several reasons why you should consider using IQ Option for your trading needs. Firstly, IQ Option offers a wide range of financial instruments to choose from, which allows you to diversify your portfolio and manage your risks effectively. Secondly, IQ Option has a user-friendly interface that is easy to navigate, even for beginners. Finally, IQ Option offers competitive spreads and low fees, which makes it an affordable option for traders of all levels.

Creating an IQ Option Account

Accessing the Official Website

The first step to creating an IQ Option account is to access the official website. You can do this by typing in “www.iqoption.com” into your web browser or by clicking on this link.

Filling Out the Sign-Up Form

Once you are on the homepage, click on the “Sign Up” button located in the top right-hand corner of the screen. You will then be directed to a sign-up form that you need to fill out with your personal details, including your name, email address, and phone number. It is important to provide accurate information as this will be used to verify your account later on.

Using Social Sign-Up Options

If you prefer, you can also sign up for an IQ Option account using your Facebook, Google, or Apple ID. Simply click on the relevant icon on the sign-up page and follow the instructions provided.

Logging In to IQ Option

Accessing the Login Page

Once you have created an IQ Option account, you can log in to the platform by accessing the login page. To do this, go to the IQ Option homepage and click on the “Log In” button located in the top right-hand corner of the screen. You will then be directed to the login page.

Entering Your Credentials

To log in to your IQ Option account, you need to enter your email address and password in the fields provided on the login page. Once you have entered your credentials, click on the “Log In” button to access your account.

Step 1: Visit the Website

Go to the official IQ Option website (https://iqoption.com/) using your preferred web browser.

Step 2: Locate the Login Button

On the top right corner of the homepage, you will see the “Log In” button. Click on it to proceed.

Step 3: Enter Your Login Credentials

A login window will appear. Enter your registered email address and password in the appropriate fields. Make sure to double-check that you’ve entered your information correctly to avoid any login issues.

Step 4: Select “Log In”

Once you’ve entered your email address and password, click on the “Log In” button to access your IQ Option account.

Step 5: Complete Two-Factor Authentication (if applicable)

If you’ve enabled two-factor authentication (2FA) for your account, you’ll be prompted to enter a verification code sent to your registered mobile device or email address. Enter the code in the designated field and click “Submit” to complete the login process.

Step 6: Access Your Dashboard

Upon successful login, you will be directed to your IQ Option dashboard. From here, you can view your account details, manage your trades, and access various trading tools and resources.

Note: If you’re logging in for the first time, you may need to complete some additional steps, such as verifying your identity and providing the necessary documents to comply with regulatory requirements.

If you encounter any issues while logging in, consider resetting your password or reaching out to IQ Option’s customer support team for assistance.

Troubleshooting Login Issues

If you encounter any issues while logging in to your IQ Option account, there are several steps you can take to troubleshoot the problem. Firstly, make sure that you have entered your email address and password correctly. If you are still unable to log in, try resetting your password by clicking on the “Forgot Password” link on the login page. If none of these steps work, you can contact IQ Option’s customer support team for assistance.

Navigating the Trading Panel

Once you have logged in to your IQ Option account, you will be directed to the trading panel. This is where you can access all the financial instruments that IQ Option has to offer and place trades. Here are some tips to help you navigate the trading panel:

Understanding the Traders Choice Indicator

The Traders Choice Indicator is a tool that displays the percentage of traders who have bought or sold a particular asset. This can be useful in helping you make informed trading decisions based on market sentiment.

Tracking Trading Timeframes

The trading panel allows you to track different timeframes for each asset, ranging from one minute to one month. This can help you identify trends and make more accurate predictions about future price movements.

Customizing the Trading Panel

You can customize the trading panel to suit your trading preferences by adding or removing financial instruments, changing the layout, and adjusting the settings. This can help you streamline your trading process and make it more efficient.

Tips for Trading on IQ Option

Here are some tips to help you become a successful trader on IQ Option:

Setting Realistic Goals

Before you start trading on IQ Option, it is important to set realistic goals for yourself. This can help you stay focused and motivated, even when the market is volatile.

Practicing with a Demo Account

IQ Option offers a demo account that allows you to practice trading without risking any real money. This can be a great way to test out different strategies and get a feel for the platform before you start trading with real money.

Using Risk Management Strategies

It is important to use risk management strategies when trading on IQ Option to protect your capital and minimize your losses. Some popular risk management strategies include setting stop-loss orders, using trailing stops, and diversifying your portfolio.

Conclusion

IQ Option is a powerful online trading platform that offers a wide range of financial instruments and competitive fees. By following the steps outlined in this guide, you can create an IQ Option account, log in, navigate the trading panel, and start trading confidently. Remember to set realistic goals, practice with a demo account, and use risk management strategies to maximize your chances of success. Happy trading!

අපි මෙම වෙබ් අඩවිය යාවත්කාලීනව තබා ගැනීමට උත්සාහ කරන නමුත් බොහෝ යාවත්කාලීන තොරතුරු සඳහා සෑම විටම නිල වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න. ඉහත තොරතුරු යල් පැන ගිය ඒවා විය හැකිය.

IQ විකල්ප තැරැව්කරු සමඟ වෙළඳාම් කිරීම ආරක්ෂිතද? ඔබගේ මතය කුමක්ද?

Is it safe to trade with the IQ Option broker? What is your opinion?

IQ විකල්ප තැරැව්කරු ආරක්ෂිත සහ විශ්වාසදායක වීමට හේතු ලැයිස්තුව. අනුබද්ධයන් ඔවුන්ගේ අදහස් බෙදා ගනී IQ විකල්පය විශ්වාසදායක බැවින්… Europe යුරෝපයේ CySEC වෙතින් ලබාගත් බලපත්‍රය තැරැව්කරුගේ විශ්වසනීයත්වය වැඩි කරන අතර එය නීතිමය ආකාරයකින් ක්‍රියාත්මක වන බව පෙන්නුම් කරයි. ඇත ...

තවත් කියවන්න

ඉහළ අවදානම් ආයෝජන අනතුරු ඇඟවීම:

සාමාන්‍ය අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම: සමාගම විසින් පිරිනමනු ලබන මූල්‍ය නිෂ්පාදන ඉහළ මට්ටමේ අවදානමක් ඇති අතර ඔබේ සියලු අරමුදල් අහිමි වීමට හේතු විය හැක. ඔබට අහිමි කිරීමට නොහැකි මුදල් ඔබ කිසිවිටෙක ආයෝජනය නොකළ යුතුය

මෙම වෙබ් අඩවිය EEA රටවල නරඹන්නන් සඳහා අදහස් නොකෙරේ. ද්විමය විකල්පයන් සිල්ලර EEA වෙළඳුන්ට ප්‍රවර්ධනය කිරීම හෝ විකුණනු නොලැබේ.

CFD යනු සංකීර්ණ උපකරණ වන අතර උත්තෝලනය හේතුවෙන් වේගයෙන් මුදල් අහිමි වීමේ ඉහළ අවදානමක් ඇත. මෙම සැපයුම්කරු සමඟ CFD වෙළඳාම් කිරීමේදී සිල්ලර ආයෝජක ගිණුම්වලින් 73%කට මුදල් අහිමි වේ. CFDs ක්‍රියා කරන ආකාරය ඔබ තේරුම් ගන්නේද යන්න සහ ඔබේ මුදල් අහිමි වීමේ ඉහළ අවදානමක් ගැනීමට ඔබට හැකියාව තිබේද යන්න ඔබ සලකා බැලිය යුතුය.

IQ විකල්පය නිල සම්බන්ධතා තොරතුරු:


Support email: [email protected]


Depositing issues: [email protected]

පිටු

අපි ගැන

IQoptions.eu නිල iqoption.com වෙබ් අඩවියක් නොවේ. භාවිතා කරන සියලුම වෙළඳ ලකුණු iqoption.com ට අයත් වේ. IQOptions.eu යනු අනුබද්ධ වෙබ් අඩවියක් වන අතර iqoption.com ප්‍රවර්ධනය කරන්න. වෙළෙන්දා අපගේ සබැඳි හරහා ලියාපදිංචි වන විට අපට කොමිස් මුදලක් ලැබේ.

We strive for all the information be most up to date but for the current offers always check IQ OPTION official website. If you would like to contact with the webmaster of this website please email:[email protected]

ස්වයංක්‍රීය ලිපි පරිවර්තනය

ලිපි මුලින් ඉංග්‍රීසියෙන් ය. වෙළඳ ලිපි හොඳින් පරිවර්තනය කර නොමැති නම් කරුණාකර භාෂාව වෙනස් කරන්න. ඒවා ස්වයංක්‍රීයව පරිවර්තනය කර ඇති අතර සෑම විටම මුල් අන්තර්ගතයේ අර්ථය පිළිබිඹු නොකරයි.

අපගේ සේවාවන් සැපයීමට සහ වැඩිදියුණු කිරීමට අපි කුකීස් භාවිතා කරමු. අපගේ වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීමෙන්, ඔබ කුකීස් වලට එකඟ වේ. වැඩි විස්තර දැනගැනීමට කරුණාකර පහත අපගේ ප්‍රතිපත්ති කියවන්න:

© 2024 - IQ OPTION BROKER - නිල නොවේ | මෙම වෙබ් අඩවියේ ප්‍රවර්ධන ද්‍රව්‍ය 18+ පමණි. කරුණාකර වගකීමෙන් වෙළඳාම් කරන්න.